Winkelwagen

Speciaal

Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming –alles in de breedste zin van het woord- van elke tussen House & Garden Giftshop en de Klant te sluiten en/of gesloten Overeenkomst, van welke aard en/of omvang dan ook.
Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn niet geldend tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen House & Garden Giftshop en de Klant zijn overeengekomen.
Ingeval één of meer van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden uiteindelijk nietig of vernietigbaar zijn dan wel anderszins niet van toepassing (blijken te) zijn, zijn de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
Alle afbeeldingen, tekeningen, kleuren, prijzen en gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid in de webshop worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door House & Garden Giftshop verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door House & Garden Giftshop te verrichten wezenlijk andere prestatie. House & Garden Giftshop behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De koper kan hier echter geen rechten aan ontlenen.

Het aanbod
De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en worden uitsluitend tegen vooruit betaling geleverd.
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt. Door House & Garden Giftshop verstrekte prijslijsten enz. zijn aan wijziging onderhevig en gelden niet als offerte.
Tekeningen, afbeeldingen en andere gegevens omtrent afmetingen, gewichten, kleuren enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Garantie
House & Garden Giftshop staat er voor in dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
Met betrekking tot producten van derden is House & Garden Giftshop tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

Retour goederen
Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van House & Garden Giftshop schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins voor risico van de koper komt, zal House & Garden Giftshop de koper hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. House & Garden Giftshop heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.
House & Garden Giftshop behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de koper (anders dan die van House & Garden Giftshop of de leverancier van het product) is beschadigd. 
Tenzij anders overeengekomen gaan vanaf het moment van levering aan de koper alle risico van verlies, vergaan, beschadiging etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de Klant. 

Aansprakelijkheid
Op het moment van overdracht van de goederen bij House & Garden Giftshop aan de klant, is de klant aansprakelijk voor verlies, diefstal of breuk van het gekochte.
House & Garden Giftshop is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de goederen en/of personen door onjuist gebruik of het laten vallen van het product.

Levering
Indien goederen worden geleverd geldt:
House & Garden Giftshop is gerechtigd over de bestelling van goederen en eventuele vrachtkosten vooruit door de klant te laten betalen, alvorens tot levering van de bestelde goederen aan de klant over te gaan.  
Alle prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen: inclusief BTW, in Euro’s en exclusief vracht, als ook andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
De levertijd van bestellingen bedraagt normaliter maximaal 30 dagen, tenzij anders is vermeld of genoemd. Deze levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.
De maximale levertijd van een bestelling bedraagt 30 dagen, uitgezonderd bestellingen die pre-order producten bevatten of producten met een onbekende levertijd. Deze producten worden gekenmerkt met een speciale status, waar de koper bekend mee is. Indien de levertijd van de bestelling binnen 30 dagen niet haalbaar is, zal House & Garden Giftshop de koper hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om een alternatief product te kiezen, een nieuwe levertijd overeen te komen of de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort. 
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden verzendingen door House & Garden Giftshop gedaan per koerier. Alle verzendingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, reizen op risico van het koerierbedrijf.
House & Garden Giftshop draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de bestelling verzonden wordt.
Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens House & Garden Giftshop.

Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende recht is House & Garden Giftshop in geval van overmacht gerechtigd, naar haar keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan Koper, zonder dat House & Garden Giftshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan House & Garden Giftshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Aansprakelijkheid en transport schade
Elke aansprakelijkheid van House & Garden Giftshop is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de schade die in vergelijkbare gevallen redelijkerwijs kon worden voorzien.
Indien het product of de verpakking bij levering zichtbare schade, c.q. merkbare schade heeft, is Koper verplicht dit onmiddelijk bij de transporteur te melden en de ontvangst te weigeren. Tevens dient hij onmiddelijk House & Garden Giftshop schriftelijk op de hoogte te stellen van deze schade.
Verborgen gebreken dienen, na hun ontdekking, onmiddelijk en schriftelijk aan House & Garden Giftshop te worden gemeld.

Overige bepalingen
Indien enige bepaling van deze Voorwaarden in strijd is met een bepaling van dwingend recht, of om enige andere reden buiten toepassing wordt gelaten, dan blijft de geldigheid van deze Voorwarden voor het overige in stand en zal de ongeldige bepaling worden vervangen door een House & Garden Giftshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling.
House & Garden Giftshop is gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het door Koper opgegeven adres.
House & Garden Giftshop is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.
Op alle overeenkomsten met House & Garden Giftshop is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.